Здр. Гост. Вход или Регистрация

0 Отговора

Започна обществена консултация за Кодекса за земята

Публикуван от: crediti 20 прегледа

Започна обществена консултация за Кодекса за земята

Снимка: БТА

Започна обществена консултация за изготвянето на законопроект, който да обедини нормативните актове за земеползването в България. Поканата е отправена от агроминистерството, което призовава всички заинтересовани да дадат предложения за законопроекта.

Обществената консултация се открива за 30 дни, като започна на 10 юли 2018 година, според съобщението в Портала за обществени консултации.

Народното събрание възложи на 19 септември 2017 г. на агроминистерството да изготви анализ и стратегия за поземлените отношения в България. Анализът и стратегията са внесени на 28 декември 2017 г. и от тази дата тече 10-месечен срок за представяне на проект на единен законодателен акт.

Сега два закона регулират земеползването – Законът за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Законът за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ). Според съобщението те имат редица недостатъци и противоречия.
ЗСПЗЗ е приет в началото на 90-те години на двадесети век като важна част от група закони, имащи за цел провеждане на реституция. Съществена част от разпоредбите са изчерпали действието си, а някои от тях напълно са изгубили приложимост.

Още по темата Фермерите ще чакат и през 2018-та пренареждане на законите за земите Агроминистерството ще обедини законите за наемите и арендата на нивите Кабинетът потвърди намерението за реформа при ползването на земите

Реституцията като институт в голяма степен е „изчерпана“ и се предлага да бъде обособена в самостоятелен нормативен акт, като този акт може да продължи да бъде ЗСПЗЗ.

Ето какво планира да обхване агроминистерството в новия кодекс:

делби на земеделски земи;

– начинът на ползване на постоянно затревени площи ще променя само след изключването им със заповед на агроминистъра;

– създаване на специализирана карта и регистри за текстови и графични данни за ползването на нивите, които не са включени в кадастрална карта;

– подобряване на сегашната процедура за разпределение на масиви;

– ще бъде уреден обменът на данни между МЗХГ и Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) чрез отдалечен достъп;

– въвежда се единна дефиниция за явна фактическа грешка при промени в карти и регистри;

нов ред за разпределение на държавните и общински пасища, мери и ливади. Обща комисия на общинската администрация и на областната дирекция „Земеделие“ ще разпределя пасищата от общинския и държавния фонд;

– общи положения при ползване на земите под наем или аренда от държавния и общинския фонд . Ще се въведе максимален срок на договорите за аренда за едногодишни полски култури (10 стопански години), а за договорите за трайни насаждения – до 30 стопански години.

Още по темата Всеки може да даде под наем чужда нива, твърдят юристи Агроминистерството ще работи по Кодекс за земята през 2016 г.

За последните се предвижда възможност за анексирането им до изтичане на срока на плододаване, при арендна вноска, определена по пазарен механизъм; предвижда се да отпадне възможността за отдаване под наем или аренда на земи от държавния или общинския фонд чрез конкурс;

– ще бъдат прецизирани процедурите по отдаване на земи под нам или аренда чрез търг; без провеждане на тръжна процедура и предоставяне на такива земи за безвъзмездно ползване на бюджетни организации;

– ще има подробна процедура за учредяване на различните видове ограничени вещни права върху земи от държавния фонд;

замени на земи от държавния фонд с частни земи;

– разпореждане със земи от държавния или общинския поземлен фонд, заети с овощни насаждения – предвижда се да се уреди процедурата за продажбата на тези земи, с оглед констатирани непълноти;

– разпореждане със земя, върху която е извършено строителство преди влизането в сила на ЗСПЗЗ – комисия ще подпомага министъра на земеделието;

– предвижда се нова процедура за продажба на свободни земеделски земи от държавния фонд на притежатели на компенсаторни инструменти и заплащане на 40 на сто от цената на имота в лева, при начална тръжна цена, определена по пазарен механизъм. Ще бъде отменена Наредба №16/2000 г.;

– ще се прецизират и допълнят процедурите за продажба на земи в стопанските дворове.

– детайлно ще бъдат регламентирани правата и задълженията на собствениците и ползвателите на земи във връзка с опазването им;

рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт;

строителство в ниви без промяна на предназначението им – предвижда се отмяна на Наредба № 19 от 2012 г. (обн. ДВ. бр. 85 от 2012 г.), като разпоредбите й ще бъдат включени в законопроекта.

Ще има забрана за строителство в пасища, мери и ливади. Така ще се изпълнят поетите от България като член на Европейския съюз ангажименти за опазване на постоянно затревените площи;

– предвижда се да бъдат изрично регламентирани хипотезите, в които комисиите ше могат да отказват да утвърдят площадка за проектиране;

временно ползване на земеделска земя за неземеделски нужди;

категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение – предвижда се въвеждане на обжалване на актовете и по съдебен ред с цел защита правата на заинтересованите лица;

– административнонаказателни разпоредби.

По статията работи: Надежда Бочева

Топ предложение за Кредит:

Отговор

експресни заеми просрочени кредити рефинансиране кредит за погасяване на друг кредит лихви по ипотечни кредити мостови кредит как да погася няколко бързи кредита експресни заеми от частни лица онлайн рефинансиране на лоши кредити заеми с лошо цкр кредити за хора с лошо кредитно досие уреждане на кредити с лошо цкр кредити без доказване на доход как да изтегля кредит с лошо цкр бързи кредити без доказване на доход и без поръчител кредити от банки кредитен калкулатор най добрата фирма за бързи кредити кредит по телефона kredit zaem online kredit do zaplata ot banka безлихвен заем пари на заем онлайн