Здр. Гост. Вход или Регистрация

Кредитен Калкулатор

Кредитен калкулатор за потребителски кредит, жилищен кредит и ипотечен кредит

Предназначение: За изчисляване на приблизителните стойности на месечната Ви погасителна вноска.

Вече сте готови да закупите дома от мечтите си, или да смените старата кола, но преди това трябва да се уверите, че можете да си позволите месечната вноска по кредита. Използвайте кредитния калкулатор като въведете нужната информация, за да видите как ще се отрази кредита на месечния Ви бюджет.

 

Кредитен Калкулатор

Сума на кредита

Срок на погасяване (в години)

Лихвен процент (напр. 8.25)

  

Инструкция: Моля, въвеждайте само числа. Без интервал и други знаци.

 

Това е сумата на лихвата + главницата, или с други думи – месечната Ви вноска. Имайте предвид, че в тази сума не е включена застраховка, или такси, които може да дължите към банката.
Понякога допълните разходи, които трябва да направите са значителен процент от месечната вноска.

Методология за определяне на лихвените проценти по кредити

Практиката при определяне на лихвените проценти при ипотечни и жилищни кредити е :

Годишен лихвен процент = Базов лихвен процент (1) + твърда надбавка (2)

  • Базовият лихвен процент се формира като сбор от пазарен лихвен индекс и премия.

Пазарният лихвен индекс (SOFIBOR, EURIBOR, LIBOR или друг индекс, с различна срочност) се определя в зависимост от валутата и срока на кредита. Конкретният индекс за всеки вид кредит (вкл. точните дни на засичане и на влизане в сила на новите стойности на индекса) е описан в Общите условия, при които банките предоставят ипотечни / потребителски кредити на физически лица.

Премията се определя от всяка банка индивидуално, и може да бъде променяна при промяна на нормативната база и/или условията на финансовите пазари и/или възникване на други обективни обстоятелства, водещи до съществено повишаване разходите на Банката по привлечения ресурс и/или до допълнителни разходи по предоставените кредити. Установяването на такива обективни обстоятелства става на основата на официални независими източници на пазарна информация или нормативни документи.
Промяната на премията привежда базовия лихвен процент в съответствие с пазарните условия към съответния момент. Промяната може да бъде в максимален размер до 2 процентни пункта за всяка такава актуализация, за което Банката уведомява кредитополучателите по ред, установен в Общите условия.
За неанюитетните кредити, всяка промяна на стойностите на приложимия лихвен индекс и на премията, съставляващи БЛП, води до промяна на стойността на БЛП.
За анюитетните кредити, когато сборът от стойностите на пазарния лихвен индекс и премията се промени с над 0.25 процентни пункта спрямо действащата към момента на промяната стойност на БЛП, тази промяна се отразява автоматично и води до нова стойност на БЛП.

  • Вторият компонент в годишния лихвен процент е твърдата надбавка, която е записана в договора за кредит на всеки кредитополучател и не се променя за целия срок на кредита.

Моля, запознайте се с пълния текст на Общите условия, когато кандидатствате за кредит.